×
x
شرکت بیمه میهن
   
 
  • مسئولیت حرفه ای

   معرفی بیمه نامه

   مسئولیت حرفه ای

   این بیمه نامه مسئولیت افراد حرفه ای را که بر اثر غفلت و خطا در هنگام اجرای وظایف حرفه ای خود باعث وارد آمدن خسارت مالی و جانی یا هر دو به افرادی می شوند که به نحوی از خدمات آنها استفاده میکنند، پوشش می دهند.