×
x
شرکت بیمه میهن
   
 
  • فهرست بیمه نامه ها
   مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

   مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

   این بیمه نامه مسئولیت قانونی شخص حقیقی یا حقوقی در کسوت کارفرما در قبال جرح بدنی کارکنان در حین انجام کار را تحت پوشش قرار میدهد.
   مسئولیت حرفه ای

   مسئولیت حرفه ای

   این بیمه نامه مسئولیت افراد حرفه ای را که بر اثر غفلت و خطا در هنگام اجرای وظایف حرفه ای خود باعث وارد آمدن خسارت مالی و جانی یا هر دو به افرادی می شوند که به نحوی از خدمات آنها استفاده میکنند، پوشش می دهند.
   مسئولیت عمومی

   مسئولیت عمومی

   تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ناشی شده باشد که شامل موارد زیر است: بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی، انفجار و ترکیدگی لوله آب بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ...
   مسئولیت قراردادی

   مسئولیت قراردادی

   مسئولیت قراردادی ممکن است ناشی از نقض یکی از موارد اساسی قرارداد باشد یا به علت کوتاهی یکی از طرفین در خصوص ایفای تعهدات قرارداد ایجاد شود. مسئولیتی که یک طرف به علت کوتاهی در اجرای مواد صریح یا ضمنی قرارداد عهده دار می شود.